Etický kodex

Zásada důvěrnosti

Ze strany terapeuta je vždy respektována důvěrnost všech získaných informací. Všechny sdělené informace podléhají ochraně osobních údajů a vztahuje se na ně mlčenlivost. Třetí straně jsou informace sděleny pouze se souhlasem dané osoby (nebo jejího zákon. zástupce) a to s výjimkou těch neobvyklých případů, kdy by nesdělení informace danou osobu uvedlo pravděpodobně do nebezpečí. 

Zásada odpovědnosti

Ze strany terapeuta je přijímána odpovědnost za důsledky svého jednání. Též je zajištěno veškeré úsilí k zabezpečení vhodného využití služeb pro blaho klienta

Zásada zájmu klienta

Je respektována integrita klientů, jsou chráněny jejich zájmy. Terapeut si je neustále vědom svých vlastních potřeb a své potencionálně vlivné pozice. Předchází se zneužití důvěry a závislosti. Je předcházeno jakýmkoli duálním vztahům s klienty, jež by mohly negativně ovlivnit profesní úsudek. Sexuální vztahy s kýmkoli z klientů jsou neetické. Za poskytnuté služby je účtována finanční kompenzace dle předchozí dohody a sazeb. Nejsou přijímány odměny za doporučení a zprostředkování klientů do odborné péče. Terapeutický či poradenský vztah je ukončen ihned, jakmile začne být zřejmé, že pro klienta není přínosný, nebo jakmile o to klient sám požádá. Klientovi je také nabídnuta pomoc při hledání jiných zdrojů pomoci. 

Zásada kompetence

Ze strany terapeuta je sdílena odpovědnost za udržování vysoké úrovně kompetencí. Terapeut si je vědom hranic své kompetence a mezí terapeutických technik. Rovněž si je vědom své potřeby neustáleho vzdělávání se a osobního rozvoje a je otevřen novým pracovním postupům a změnám v očekáváních a hodnotách v čase. Terapeut si je dále vědom, že jeho osobní problémy nebo osobní konflikty by mohly ovlivnit jeho pracovní výkon, proto se zdrží jakýchkoli aktivit, při nichž by osobní prolémy mohly vézt k nedostatečnému výkonu. Když se terapeut pouští do činností v nové oblasti, ujistí se, že splnil profesní trénink a veškeré požadavky související s touto novou činností. 

Zásada tolerance a empatie

Terapeut s klienty jedná empaticky, se snahou o porozumění jejich životní situaci. Klienti a jejich jednání v rámci terapie nejsou moralizováni, hodnoceni či jinak posuzováni. 

Dne 7.7.2021 ve Frenštátě p. Radhoštěm                                                                                                                                             Mgr. Tereza Lankocz Carbolová