Služby pro rodiče a děti

Služby pro rodiče a děti

 

Nabízím služby pro děti, rodiče, rodiny v těchto oblastech (podrobněji o jednotlivých službách se dočtete níže):

  • Rodinná, párová, individuální psychoterapie
  • Poradenství v oblasti výchovy, tvorby rodinné atmosféry apod.
  • Screeningové vyšetření zralosti předškolního dítěte – zjištění úrovně rozvoje dílčích specifických funkcí a dovedností potřebných pro úspěšný start ve škole a zvládání školních dovedností včetně následných doporučení, jak s dítětem pracovat
  • Rozvojové programy pro děti:
    • Stimulační rozvojový program pro předškoláky a děti po odkladu školní docházky
    • Program rozvoje pozornosti a paměti pro děti mladšího školního věku (8 až 12 let)

Některé služby probíhají za přítomnosti dítěte a rodiče – vyšetření, rozvojové programy. V jiných případech pracuji pouze s rodiči (psychoterapie, poradenství), kdy vliv, jež máme my jako dospělí (náš stav, naše postoje, …) na naše děti a na to, co se děje v našich rodinách, je často ještě větší než si sami uvědomujeme. 

Všechny služby probíhají u mě v centru ve velmi příjemné atmosféře a s přátelským přístupem tak, aby děti nebyly nijak nadměrně stresovány a čas pro ně byl spíše příjemně strávenou chvilkou. Na našich schůzkách se věnují pouze Vám a Vašemu dítěti – maximální individuální přístup a podpora. 

Rodinná a párová psychoterapie 

Trápí Vás v rodině nějaký problém, trápí něco Vás nebo Vaše dítě? Je dítě úzkostné, stažené, bojáclivé nebo naopak příliš impulzivní, agresivní apod.?

V řadě případů se osvědčuje komplexnější přístup než jen řešit daný symptom (např. jen, aby dítě nebylo úzkostné, nebo aby dítě nebylo agresivní apod.) a „podívat se na naše životy a to v čem a jak žijeme komplexněji“. 

Pak doporučuji rodičům často tzv. „začít u sebe“ – jaký jsem já, jak se projevuju, jak se cítím (nejen co ukazuji ven, ale co opravdu prožívám), jak reaguju, jak zacházím se sebou, jaký mám postoj k dítěti, partnerovi, jaké máme v naší rodině hodnoty aj. Je vhodné podívat se na sebe, vztahy a rodinu z komplexnějšího hlediska. Někdy můžeme zjistit, že se nám do našeho současného života promítá i něco z minulosti. Každé naše poznání, sebeuvědomění, nový náhled jako dospělých je nesmírně důležitý a přínosný pro nás samotné i naše blízké, protože skrz sebe můžeme působit a také působíme na naše děti, atmosféru v naší rodině, naše vztahy – jako spolutvůrci. Někdy „uzdravení“ našich vlastních dětí pak úzce souvisí s naším vlastním „uzdravením“ či posílením sebe – v potřebné rovině a smyslu.

Jak to u mě a v praxi pak funguje: Psychoterapeuticky pracuji vždy s dospělými – rodičem či rodiči. Dětské psychoterapie je speciálním oborem, avšak dostat se do péče k dětskému terapeutovi je často otázka dlouhodobá než rodiče dostanou termín. Pak nabízím rodičům možnost docházet na terapie ke mně, pracovat na sobě, zastavit se, získat nové vhledy a přístupy než se dítě dostane do péče  – tímto můžeme sebe a své děti co nejdříve podpořit. Pak může probíhat psychoterapie dítěte u dětského terapeuta a psychoterapie a rozvoj rodiče u druhého terapeuta paralelně, příp. se rodič může účastnit obou terapií příp. se v péči přesune – vše závisí na konkrétním případu, podmínkách, potřebách a domluvě. Do individuální psychoterapeutické péče přijímám pak děti od 17 let.

Screeningové vyšetření – zjištění úrovně rozvoje dílčích specifických funkcí a dovedností potřebných pro úspěšný start ve škole a zvládání školních dovedností

Kdy je vyšetření vhodné: Na začátku či v průběhu roku dítěte před nástupem do školy – tedy pro malé předškoláčky. 

K čemu toto může být užitečné? Včasná diagnostika v ročníku před nástupem do školy může přínosně posloužit k vytipování oblastí, na které je potřeba se zaměřit a cíleně je u daného dítěte rozvíjet. Na základě výstupů Vám mohu doporučit činnosti a aktivity zaměřené na dané oblasti příp. je možno u mě absolvovat dlouhodobější Stimulační (rozvoj podporující) program pro předškoláčky či děti po odkladu školní docházky, které potřebují ještě něco ve svých dovednostech „posílit“.  Tímto je možno konkrétní dítko maximálně podpořit v rámci individuality v jeho vývoji a v jeho potřebách  formou včasné intervence. Je také vždy potřebné respektovat individuálnost v rychlosti dozrávání NS a mozku, aby dítě nebylo přetěžováno. Najít si zdravou hranici a přístup.  

Samotné vyšetření – testování trvá cca 45 min. Je potřeba však počítat s delší časovou náročností. Samotnému testování předchází navázání kontaktu s dítětem, rozhovor s rodičem. Po testu je potřebná krátká pauza na vyhodnocení výsledků, které Vám následně sdělím a doporučím Vám konkrétní tipy a doporučení na co a jak se zaměřit. Z hlediska časové náročnosti je možno se na konzultování výsledků a následných doporučení domluvit s rodičem dodatečně  již bez přítomnosti dítěte – aby jste nemuseli čekat. Děti mohou být pak už unavené nebo se nudit.  Záleží na domluvě. 

Upozornění: Vyšetření je pro potřeby rodičů, aby získali včasný přehled o tom, co se jejich dítěti daří, co zvládá a kde naopak je potřeba něco „dopilovat“, cíleně rozvíjet pomocí zařazování stimulujících aktivit. Vyšetření u mě však není podkladem pro odklad školní docházky. Pro získání doporučení pro odklad je potřeba navštívit příslušnou pedagogicko-psychologickou poradnu.  

Rozvojové programy pro děti

 

Nabízím tyto rozvojové programy pro děti:

  • Stimulační rozvojový program pro předškoláky, děti po odkladu školní docházky či malé školáky, kterým se psaní, čtení a počítání ve škole příliš nedaří
  • Program rozvoje pozornosti a paměti pro děti mladšího školního věku (8 až 12 let)

Jak to funguje: Jádro programů tvoří 15 lekcí, jež obsahují rozvojové úkoly a cvičení, které plní dítě za vedení a podpory rodiče. Rodič s dítětem přicházejí ke mně do poradny 1x za dva týdny. Na setkáních vždy probereme, co se daří, nedaří, nabereme novou motivaci, ukážeme si a zacvičíme společně úkoly na doma na dané časové období. Programy tedy spočívají v systematické každodenní (několikaminutové) spolupráci rodiče a dítěte v domácím prostředí a to při odborné podpoře, vedení a motivaci terapeuta na dohodnutých setkáváních. 

Celková délka stimulačního programu pro úspěšný start ve zvládnutí školních dovedností je 30 týdnů tj. cca půl roku. 

Program rozvoje pozornosti trvá celkem 15 týdnů (cca 4 měsíce).

Výhody a nevýhody programů – není vše tak jednoznačné, jak to vypadá: Proč další povinnosti na doma? Možná někoho odradí, že se jedná o každodenní činnosti a také délka trvání programů, mohou na první pohled odrazovat. Avšak z vlastního praxe a života vím, a stále se mi to potvrzuje, že chceme-li v životě něco změnit, je potřeba se dané oblasti, činnosti nebo i vztahu apod. věnovat systematičtěji a dlouhodobě. Starat se o to, pečovat svou pozorností, energií a trpělivostí. Samo z ničeho většinou nic není. 

Výhodou programů je to, že děti ve většině případů baví a jsou pro ně zajímavé a atraktivní. Činnosti by měly být brány spíše jako zábavný společně strávený čas rodiče s dítětem. Přirozeně se někdy stává, že v návalu povinnosti a nároků dnešní doby, může být někdy obtížnější najít si společný čas na každodenní příjemné chvilky. Pak je fajn, když se postoj k programu stane ne jako k povinnosti, ale jako k zajímavé činnosti a příjemně strávené společné chvilce zastavení se a napojení rodiče a dítěte v někdy hektickém tempu dne. V postoji a přístupu dítěte k činnosti se pak může do značné míry odrážet také postoj a přístup rodiče. Aneb jak říkám – někdy není důležité jen – CO DĚLÁME, ale také JAK TO DĚLÁME – S JAKÝM POSTOJEM, PŘÍSTUPEM. 

Jestli si z práce uděláte další povinnost, kterou plníte s odporem nebo fajn příjemnou společnou chvíli, u které se dítě něco nového naučí, je pak do značné míry ve vašich rukou. Já jako terapeut můžu posílit Vaší motivaci, vyjádřit podporu, odborně navézt.  Realizace však probíhá v rodině, posiluje se vztah rodiče s dítětem, rodič se trénuje ve schopnosti vézt dítě i pro budoucí školní vzdělávání a vytvářejí se tak pevnější předpoklady – přínosnost je tedy mnohem vyšší než, když dítě jen někde zanecháme jednou v týdnu, aby tam s ním „něco udělali“. 

Stimulační rozvojový program pro předškoláky, děti po odkladu školní docházky či malé školáky, kterým se psaní, čtení a počítání ve škole příliš nedaří

Program zvyšuje připravenost dítěte pro zvládnutí školních dovedností a úspěšný start ve škole. Díky koncepci úkolů jsou rozvíjeny dovednosti a funkce, které jsou pro školní činnosti důležité (motorika, vnímání zrakové, sluchové, grafomotorika, správné návyky v sezení a držení psacího náčiní, prostorová orientace, práce s instrukcemi, rozvoj pracovních návyků – v pravidelnosti každodenních společných činností dítěte s rodičem. 

Setkávání rodiče a dítěte s terapeutem – 1x za 2 týdny. Jedno setkání trvá cca 45 až 60 min. Celkem 15 setkání. 

Program rozvoje pozornosti a paměti pro děti mladšího školního věku (8 až 12 let)

Program je svou koncepcí a povahou úloh zaměřen na cílené rozvíjení pozornosti, schopnosti koncentrovat se, zaměřovat pozornost. Jsou rozvíjeny a posilovány i další oblasti – jako je paměť, zrakové a sluchové vnímání, práce s instrukcemi – schopnost vnímat a zpracovat instrukci, pracovat dle ní, upevňují se pracovní návyky malých školáků. Díky speciálně navržených úlohám a cvičením jsou dlouhodobě aktivovány příslušné části mozku a dochází k jejich stimulaci – kognitivní trénink. 

Setkávání rodiče a dítěte s terapeutem – 1x za 2 týdny. Jedno setkání trvá cca 60 min. Celkem 8 setkání.

Mgr. Tereza Lankocz Carbolová
Mgr. Tereza Lankocz Carbolová

Jsem vystudovaná psycholožka a psychoterapeutka. Zabývám se také Ajurvédskou (Tradiční Indickou) medicínou a jejími přínosy pro zdraví. Ve své práci zdůrazňuji celostní přístup k člověku, jež chápe vztah našeho těla a niterného prožívání jako dvou vzájemně propojených částí.

Štítky