Podmínky terapeutické spolupráce

Prosím prostudujte si pečlivě informace níže. 

Na prvním sezení budete udělovat svůj písemný souhlas s níže uvedenými podmínkami terapie.

 

INFORMOVANÝ SOUHLAS KLIENTA S POSKYTNUTÍM PSYCHOTERAPEUTICKÉ PÉČE

PODMÍNKY „DOBRÉ“ TERAPEUTICKÉ SPOLUPRÁCE  

Klient má právo:

  • Kdykoli ukončit terapeutickou péči – na základě vzájemné dohody s terapeutem či na základě vlastního rozhodnutí. 
   • V případě, že terapeut vnímá, že by pro klienta bylo vhodné v terapii pokračovat, klientovi doporučí zůstat v terapeutické péči. Respektuje vždy však stanovisko a rozhodnutí klienta o setrvání v terapii nebo o jejím ukončení.
   • V případě, že terapeut vnímá, že pro klienta již terapie nejsou potřebné, terapeut klienta na tuto skutečnost upozorní a prozkoumá postoj klienta k možnosti ukončit terapeutickou spolupráci. Následuje vzájemná dohoda o ukončení terapie nebo o jejím dočasném pokračování na dobu nezbytně nutnou ze strany iniciativy klienta.  
 • Ukončení terapie a vypovězení spolupráce ze strany terapeuta je možná při porušování těchto stanovených podmínek terapeutické spolupráce ze strany klienta (opakované neomluvené absence, neuhrazené finanční závazky ze strany klienta vůči terapeutovi, …).
 • V případě, že by v průběhu trvání terapeutické péče došlo ke změně cenové sazby za sezení, terapeut klienta o této skutečnosti informuje. V případě, že by pro klienta navýšení ceny představovalo překážku pro setrvání v terapii z hlediska jeho ekonomické situace, pak může navýšení ceny odmítnout. Na terapeutickou péči bude mít přesto i nadále nárok a to za cenu, s kterou do terapie vstoupil a která byla dohodnuta na začátku spolupráce. 
 • Terapeut ze své strany přesouvá termíny sezení jen v nevyhnutelných případech. Klienta o této skutečnosti informuje vždy s maximálně možným předstihem a nabídne mu náhradní termín v nejbližším možné době dle společných časových možností klienta a terapeuta.
 • Terapeut pracuje vždy ve fyzickém zdravotním stavu a fyzické kondici, která mu umožňuje zvládnout nároky terapeutického sezení. V případě vážnější nemoci terapeuta, terapeut vždy ruší sezení a nabídne klientovi náhradní termín v nejbližším možném termínu dle společných časových možností klienta i terapeuta. V případě, že je terapeut mírně indisponován (např. nachlazení), avšak sám zodpovědně vyhodnotí, že tato skutečnost mu nebrání v plnění pracovní činnosti, pak informuje o této skutečnosti klienta a dá mu možnost volby, zda chce klient při této skutečnosti absolvovat terapeutické sezení nebo chce raději dohodnout náhradní termín.
 • Omluvy sezení probíhají přes mobilní telefon – formou hovoru příp. SMS zprávy na tel číslo.  Nikoli emailem!

 

Klient má povinnost:

 

  • Dostavit se na dohodnutý termín sezení. V případě, že se nemůže dostavit, klient je povinen o této skutečnosti informovat terapeuta a to co nejdříve od zjištění této skutečnosti – nejméně však alespoň předchozí den před dohodnutým termínem sezení (výjimkou jsou nepředvídatelné události, které znemožňují klientovu účast, avšak nebylo možno je dopředu předvídat např. nemoc klienta, nemoc dítěte apod.). Terapeut nabídne klientovi možný náhradní termín dle společných časových možností.
  • V případě, že se klient nedostaví na dohodnuté sezení a neomluví se, vyhrazuje si terapeut účtovat za neuskutečněné sezení, které nebylo omluveno (a na klienta tudíž čekal, blokoval mu termín, na sezení se připracoval) 50% z dohodnuté cenové částky za sezení. Terapeut klientovi tuto finanční kompenzaci naúčtuje při dalším sezení. V případě, že klient se nedostavil na dohodnuté sezení a neomluvil se, v terapiích již dále však nechce pokračovat a tudíž nedojde k dalšímu osobnímu setkání klienta s terapeutem, zavazuje se klient uhradit finanční kompenzaci za poslední neuskutečněné neomluvené sezení terapeutovi na jeho výzvu bankovním převodem. 
 • Klient se tedy ve svém vlastním zájmu, v zájmu terapeuta a vzájemného respektu snaží vždy omlouvat sezení dopředu s dostatečným předstihem a snaží se předejít neomluvené absenci.  
 • Klient se zavazuje chodit na sezení v dobrém zdravotním stavu a fyzické kondici. Není pod vlivem návykových látek. V případě vážné či nakažlivé nemoci, zruší klient sezení a informuje terapeuta. Následně dohodnou náhradní termín dle společných časových možností. V případě „mírné indispozice“ klienta jako je nachlazení apod. se terapie může uskutečnit. V případě, že by klient však chtěl zrušit termín sezení, pak o této skutečnosti opět informuje terapeuta. 
 • Klient se zavazuje chodit na dohodnuté časy sezení včas a to ve vlastním zájmu a v zájmu vzájemné spolupráce. V případě, že dojde k opoždění na straně klienta, pak si terapeut vyhrazuje možnost zkrátit délku sezení o tuto dobu opoždění. 

 

Klient i terapeut se tímto zavazují dodržovat uvedené zásady a předpoklady pro „dobrou“ vzájemnou terapeutickou spolupráci, vzájemný respekt ve vztahu mezi klientem a terapeutem.

Ujasnění role terapeuta: Klient bere na vědomí, že terapeut je jeho průvodcem, klienta podporuje, vede při získávání nových náhledů a možností, povzbuzuje při zavádění změn do života, za klienta však nepřebírá zodpovědnost, jeho problémy za něj neřeší. Je na zodpovědnosti každého klienta na kolik bude s terapeutem sdílet témata a své skutečné vnitřní obsahy, na kolik bude aktivně spolupracovat, na kolik bude otevřený nebo uzavřený změně, na kolik bude plnit případné domácí úkoly zadané terapeutem. Klient bere na vědomí, že terapeut může pracovat jen s informacemi a obsahy, které klient sám do terapie vnese. Nové vhledy, poznatky a dovednosti z terapií se klient snaží přenášet do svého života, vztahů, kotvit je v běžném životě. Je na vlastním rozhodnutí každého klienta na kolik bude ve svém životě se snažit žít a zkoušet prakticky realizovat výstupy a postřehy z terapie nebo nikoli. Od daných okolností se pak může odvíjet i průběh, efektivita a výsledky terapeutické spolupráce.

 

Svým podpisem klient stvrzuje, že porozuměl uvedeným informacím a že souhlasí s dodržováním těchto uvedených podmínek pro „dobrou“ terapeutickou spolupráci .