PSYCHOTERAPIE

Mgr. Tereza Lankocz Carbolová (psycholog, psychoterapeut)

 

Od roku 2022 jsem členkou České asociace pro psychoterapii a ve své profesi se řídím Etickým kodexem ČAP.

 

Nemůžeme změnit minulost, můžeme změnit její dopad na nás“.

„Změna je možná vždy. Vnitřní změna je možná i tehdy, když je omezena možnost změny vnější“.

Virginia Satirová

 

 

PSYCHOTERAPIE  JE SEBE/TRANSFORMAČNÍ CESTA:

ü sebepoznání a seberozvoje

ü možnosti získání nových perspektiv náhledu na situaci, změny vlastních postojů,

ü aktivní tvorby podmínek vlastního života,

ü vedoucí k větší vnitřní vyrovnanosti,

ü vedoucí ke zdravějšímu vztahu sama k sobě i k druhým,

ü učení se novým způsobům zvládání zátěže, náročných životních situací, stresu, konfliktů novými efektivnějšími způsoby,

ü podporující očistu od zátěží minulosti, změnu jejich dopadu na současný život.

PRO KOHO JE PSYCHOTERAPIE VHODNÁ?

Pro všechny:

ü které v jejich životě něco trápí,

ü pro všechny, kteří touží ve svém životě něco změnit k lepšímu (ať už je to cokoli – důvěrnější a láskyplnější vztah k sobě, s partnerem, dítětem nebo jinými, harmoničtější rodinné prostředí, vyšší sebedůvěra,…),

ü pro všechny, jež si přejí se podpořit na své cestě osobního rozvoje a růstu,

ü pro všechny, kteří se cítí „psychicky špatně“, vyčerpaně, zužují je negativní myšlenky a nepříjemné pocity, pro všechny, kteří trpí depresemi, úzkostmi, jinými psychickými či psychosomatickými potížemi,

ü pro všechny, kteří jsou pro dosažení oné pozitivní změny v sobě a ve svém životě ochotni něco sami aktivně udělat.

Psychoterapie je vhodná pro jednotlivce, páry i celou rodinu.

S ČÍM VÁM MOHU POMOCI?

ü S posílením sebeúcty, sebedůvěry, sebejistoty, sebepřijetí.

ü Se zlepšením vztahů –partnerských, rodinných (s dětmi, rodiči), ale i s lidmi v širším okolí.

ü Naučit se zdravěji a efektivněji reagovat v zátěžových, náročných situacích, v konfliktech, ve stresu.

ü V přímé a otevřené komunikaci usnadňující mezilidské fungování.

ü V obnově intimity a důvěrnosti ve vztazíchosvobození se od vztahových zátěží.

ü Ve zlepšení atmosféry v rodině.

ü Při zpracování starých ran, křivd, bolestí a zátěží z minulosti.

ü Jako podpora při vyrovnávání se se ztrátou (blízké osoby, vztahu,..).

ü Při úzkostech, depresi, nepříjemném vnitřním emočním a psychickém ladění.

ü Při zvládání náročných životních situací různého charakteru (např. rozvod, ztráta zaměstnání apod.).

ü Jako podpora při nalézaní možností a alternativ u zdánlivě neřešitelných záležitostí.

ü  K hlubšímu propojení se se svou Životní energií, se sebou samým.

– a další.

JAK TO PROBÍHÁ ?

Při psychoterapii se jedná spíše o dlouhodobější spolupráci s vícerým počtem sezení. Poznámka: Je možno se domluvit na jednorázové konzultaci, která má pak spíše formu poradenského charakteru.

První setkání bývá seznamovací a je zaměřené na navázání kontaktu a vytvoření důvěrného vztahu mezi klientem a terapeutem. Dochází ke komplexnímu rozhovoru postihujícímu současnost i minulost klienta a k dohodnutí konkrétní zakázky – jsou společně stanoveny cíle, na jejichž naplnění budeme společně v dalších sezeních pracovat.

POČET SEZENÍ

Konečný počet setkání vyplývá z individuálních potřeb klienta a konkrétního případu (více viz Podmínky terapeutické spolupráce).

DÉLKA SEZENÍ

Časy jsou orientační a pohybují se v rozmezí:

ü První sezení                                90 min

ü Každé další sezení                  60 – 90 min

 

PSYCHOTERAPEUTICKÉ SMĚRY A METODY, KTERÉ VYUŽÍVÁM VE SVÉ PRÁCI

 

Ve své psychoterapeutické práci používám postupy Transformační systemické terapie podle Virginie Satirové (což je pozitivně orientovaný psychoterapeutický směr užívající různé prožitkové metody jako je rozhovor, práce s tělem, relaxace, kresebné vizuální techniky a podporuje změnu intrapsychickou (uvnitř náš) a i interakční (od nás směrem ven k dalším lidem) a EMDR, což je psychoterapeutická metoda zaměřená na zpracování těžkých a traumatických zážitků, vzpomínek, jež jsou uloženy v neuronových sítích našeho mozku a mají stále významný vliv a dopad na náš život v současnosti, podílejí se na naší psychické nepohodě, současných obtěžujících symptomech. Ke zpracování vzpomínek se využívá mimo jiné zejména desenzibilizace pomocí očních bilaterálních pohybů, které imitují zpracování obsahů mozku během REM fáze při spánku, kdy také dochází spontánně k očním pohybům a současně ke zpracovávání obsahů v našem mozku. Metoda je podložena řadou výzkumů v oblasti neuropsychologie. 

 

Dané metody, s nimiž pracuji, jsou vědecky ověřené a uznávané Českou asociací pro psychoterapii a Českým institutem pro psychotraumatologii.

 

Více:

https://www.emdr.cz/metoda-emdr

https://www.satirova.cz/dokumenty/