Psychoterapie

Od roku 2022 jsem řádnou členkou České asociace pro psychoterapii a ve své profesi se řídím Etickým kodecem ČAP.

Žádný problém není dost malý na to, aby si nezasloužil naši pozornost. Psychoterapie není projevem slabosti či vlastní nedostatečnosti, ale právě naopak!!! PSYCHOTERAPIE JE PROJEVEM ODVAHY, SCHOPNOSTI KONSTRUKTIVNĚ ČELIT NĚKTERÝM TĚŽKÝM VĚCEM V NAŠICH ŽIVOTECH.

Psychoterapie Frenštát - podpora při zvládání náročných životních situací, osobních, párových i rodinných problémů. Cesta porozumění, změny, osobního rozvoje a růstu.

 

PSYCHOTERAPIE  JE SEBE/TRANSFORMAČNÍ CESTA:

– sebepoznání a seberozvoje

– možnosti získání nových perspektiv náhledu na situaci, změny vlastních postojů,

– aktivní tvorby podmínek vlastního života,

– vedoucí k větší vnitřní vyrovnanosti,

– vedoucí ke zdravějšímu vztahu sama k sobě i k druhým,

– učení se novým způsobům zvládání zátěže, náročných životních situací, stresu, konfliktů novými efektivnějšími způsoby,

– podporující očistu od zátěží minulosti, změnu jejich dopadu na současný život.

 

PRO KOHO JE PSYCHOTERAPIE VHODNÁ?

Pro všechny:

– které v jejich životě něco trápí,

– pro všechny, kteří touží ve svém životě něco změnit k lepšímu (ať už je to cokoli – důvěrnější a láskyplnější vztah k sobě, s partnerem, dítětem nebo jinými, harmoničtější rodinné prostředí, vyšší sebedůvěra,…),

– pro všechny, jež si přejí se podpořit na své cestě osobního rozvoje a růstu,

– pro všechny, kteří se cítí „psychicky špatně“, vyčerpaně, zužují je negativní myšlenky a nepříjemné pocity, pro všechny, kteří trpí depresemi, úzkostmi, psychosomatickými potížemi,

– pro všechny, kteří jsou pro dosažení oné pozitivní změny v sobě a ve svém životě ochotni něco sami aktivně udělat,

Psychoterapie je vhodná pro jednotlivce, páry i celou rodinu.

 

S ČÍM VÁM MOHU POMOCI?

S posílením sebeúcty, sebedůvěry, sebejistoty, sebepřijetí.

Se zlepšením vztahů – nejen partnerských, rodinných (s dětmi, rodiči), ale i s lidmi v širším okolí.

Naučit se zdravěji a efektivněji reagovat v zátěžových, náročných situacích, v konfliktech, ve stresu.

V přímé a otevřené komunikaci usnadňujcí mezilidské fungování.

V obnově intimity a důvěrnosti ve vztazích, osvobození se od vztahových zátěží.

Ve zlepšení atmosféry v rodině.

– Při zpracování starých ran, křivd, bolestí a zátěží z minulosti.

– Jako podpora při vyrovnávání se se ztrátou (blízké osoby, vztahu,..).

– Při úzkostech, depresi, nepříjemném vnitřním emočním a psychickém ladění.

– Při psychosomatických nemocech (nemoc těla jako odraz nemoci duše – ekzémy, bolesti hlavy, nespavost, bolesti ženských orgánů, psychogenní neplodnost, některé bolesti zad…).

– Při zvládáná náročných životních situací různého charakteru (např. rozvod, ztráta zaměstnání apod.).

Jako podpora při nalézaní možností a altertiv u zdánlivě neřešitelných záležitostí.

K hlubšímu propojení se se svou Životní energií, se sebou samým.

– a další.

Výše uvedené příkaldy jsou spíše obecné oblasti psychoterapeutické práce. Možnosti jsou široké a záleží vždy na konkrétních přáních a zakázce daného klienta a na jeho osobních potřebách.

JAK TO PROBÍHÁ – PRŮBĚH, DÉLKA A POČET SEZENÍ

Při psychoterapii se jedná spíše o dlouhodobější spolupráci s vícerým počtem sezení.

První setkání bývá seznamovací a je zaměřené na navázání kontaktu a vytvoření důvěrného vztahu mezi klientem a terapeutem. Dochází ke komplexnímu rozhovou postihujícímu současnost i minulost klienta a k dohodnutí konkrétní zakázky – jsou společně stanoveny cíle, na jejichž naplnění budeme společně v dalších sezeních pracovat.

Počet sezení

Konečný počet setkání vyplývá z individuálních potřeb klienta a konkrétního případu.

Vše se odvíjí od Vašich možností, potřeb a domluvy.

 

Délka sezení

Časy jsou orientační a pohybují se v rozmezí:

První sezení bývá delší           90 – 120 min

Každé další sezení                  60 – 90 min

 

PSYCHOTERAPEUTICKÉ SMĚRY A METODY, KTERÉ VYUŽÍVÁM VE SVÉ PRÁCI

Ve své psychoterapeutické práci používám postupy Transformační systemické terapie podle V. Satirové (což je pozitivně orientovaný psychoterapeutický směr užívající různé prožitkové metody jako je rozhovor, práce s tělem, relaxace, kresebné vizuální techniky a podporuje změnu intrapsychickou (uvnitř náš) a i interakční (od nás směrem ven k dalším lidem) a EMDR, což je psychoterapeutická metoda zaměřená na zpracování těžkých a traumatických zážitků, vzpomínek, jež jsou uloženy v neuronových sítích našeho mozku a mají stále významný vliv a dopad na náš život v současnosti, podílejí se na naší psychické nepohodě, současných obtěžujících symptomech, které pramení z nezpracovaných těžkých zážitků z naší minulosti. Ke zpracování vzpomínek se využívá mimo jiné zejména desenzibilizace pomocí očních bilaterálních pohybů, které imitují zpracování obsahů mozku během REM fáze při spánku, kdy také dochází spontánně k očním pohybům a současně ke zpracovávání obsahů v našem mozku. Metoda je podložena řadou výzkumů v oblasti neuropsychologie. 
Dané metody, s nimiž pracuji, jsou vědecky ověřené a jsou užívány psychology a psychoterapeuty nejen v rámci ČR , ale i v dalších státech. 
 
Více: